Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

ÇUKUROVA TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ

 

 1. Dergide Tarım, Orman, Gıda, Çevre, Peyzaj, Su Ürünleri, Biyoloji ve Biyoteknoloji Bilimleri alanında hazırlanan ve araştırma makaleleri öncelikli olmak üzere, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış özgün araştırma ve derleme makaleleri yayınlanır.
 2. Düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildirilerin bilim kurullarınca seçilecek tam metinleri de, basım masrafları düzenleme kurullarınca karşılanmak koşuluyla “Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi”nin ÖZEL SAYISI olarak basılır.
 3. İlgili yılın haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda 2 sayı şeklinde yayınlanan dergide makaleler Türkçe veya İngilizce yazılabilir.
 4. Dergiye gönderilen makaleler Editörler Kurulunca belirlenecek en az iki hakem tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından incelenir. Hakemlerce uygun görüş bildirilenler, basılı ve elektronik olarak yayınlanır.
 5. Hazırlanan eserler 16 sayfayı geçmemeli; sayfa sayısı 8, 10 gibi çift rakamlı olmalıdır.
 6. Yazım kurallarına uygun olarak Times New Roman yazı sitilinde Microsoft Word yazılımı kullanılarak hazırlanan makaleler 3 kopya olarak gönderilir. Yazım kurallarına uygun olmayan eser yazar(lar)ına iade edilir. Baskıya kabul edilen eserler 1 kopya olarak CD de WORD ve PDF formatında kaydedilerek Yayın Komisyonuna gönderilir.
 7. Makalenin yazar(lar)ına telif ücreti ödenmez.
 8. Dergide yayınlanan makalenin yazar(lar)ına ücretsiz olarak toplam 10 adet ayrı baskı verilir.
 9. 9.     Bir yazarın, aynı sayıda en çok 2 (iki) eseri basılabilir.
 10. Baskı öncesi kontrol amacıyla yazar(lar)a gönderilen eserlere ekleme / çıkarma yapılamaz.
 11. Değerlendirmesi tamamlanan eserler geliş tarihi esas alınarak, yayınlanmak üzere sıraya konulur.
 12. Sayfa Düzeni: Türkçe Başlık ve Özet, İngilizce Başlık ve Özet (Abstract) tek sütun (sütun genişliği 14 cm), diğer tüm bölümler 2 sütun (sütun genişlikleri 7.5 cm ve sütunlar arası boşluk 0.5 cm) şeklinde olmalıdır.  Ancak, sayfa genişliğini geçmemek koşuluyla şekil ve grafikler tek sütun olarak yer alabilir.
 13. Yazı Büyüklüğü: Özet, Abstract ve dip notlar 10 punto, diğer metinler 11 punto, satır aralığı tek (1 aralık), paragraf başı girintisiz, kağıt boyutu A4 (210x297 mm), kenar boşlukları; üst- alt: 3.5 cm, sağ-sol 2.75 cm ve yazılar sağa veya sola dayalı olmalıdır.
 14. Genel görünüm bakımından ondalık ayraç olarak nokta kullanılmalı (Örnek: 25.17 oC; 4.25 kg; %12.5 vb.), okumanın kolaylaştırılması amacıyla binlik ayraç olarak zorlanmış bir boşluk (nonbroken/forced space) bırakılmalı, (Örnek: 15 000; 45 564 123; 45 123.25 vb.), sayıların bulunduğu çizelgelerde rakamlar ortaya yerleştirilmeli, ondalık ayraçlardan sonra gelen rakam sayıları eşit olmalı (örnek: 25.12; 45.36; % 12.10; % 45.80 vb.), ardışık iki rakam verilmesi gerektiğinde iki rakam arasına tire işareti ( - ) konulmalıdır (örnek; 14.2-17.3; % 12-47 vb.).
 15. Araştırmaya dayalı eser; Türkçe Başlık, Özet, İngilizce Başlık, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç (ya da Sonuç ve Öneriler), gerekli ise Teşekkür ana başlıkları altında toplanmalıdır. Metin içerisinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar, Kaynaklar bölümü altında makale sonunda verilmelidir. Tüm bölüm başlıkları numarasız olarak küçük harflerle (baş harfleri büyük), koyu ve ilgili bölümün punto büyüklüğünde yazılmalıdır
 16. Makale başlığı eserin içeriğine uygun ve açık olmalı, üstten 3 satır boşluk bırakılarak, ortalı, 13 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 17. Başlığın altına yazar(lar)ın adı soyadı (adlar küçük, soy adlar büyük harf) 12 punto, normal olarak yazılmalı, yazışmalardan sorumlu yazar, yıldız simgesiyle işaretlenmeli ve dipnot olarak ilk sayfanın sonunda telefon, faks numaraları ve e-posta adresi verilmelidir. Diğer yazarlara ait adresler (eğer farklı ise) ilgili yazarın isminin sonuna üst simge biçiminde rakam verilerek belirtilmelidir.
 18. İkinci dildeki başlık, ortalı, 12 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır.
 19. Eser Türkçe yazılmışsa Türkçe başlık ve Özet başa, İngilizce yazılmışsa İngilizce başlık ve Abstract başa alınmalıdır. Özet ve Abstract 100 kelimeyi geçmemelidir. Özetin altına “Anahtar kelimeler”, Abstract’ın altına “Keywords” verilmeli ve toplam sayıları en fazla 6 olmalıdır. “Anahtar kelimeler” ve “Keywords” alt başlıkları sola dayalı ve 10 punto ile koyu yazılmalıdır.

Örnek;

Anahtar kelimeler: Nohut, gübreleme yöntemleri, verim.

Keywords: Chickpea, fertilizing methods, yield.

 1. Eser içerisinde kaynak gösterme “Yazar ve Yıl” esasına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır;

Tek isimli kaynaklar; Özbek (1982),....İki isimli kaynaklar;  Couch ve Metz (1977),....İkiden fazla isimli kaynaklar; Couch ve ark. (1999),....Türkçe ve yabancı dilde yazarı belirtilmeyen kurum yayınları ve internetten alınan bilgiler; Anonim (2006),... -  Anonymous (2003),... şeklinde verilmelidir. Ayrıca, metin içinde bir konu açılanırken ya da bilgi verilirken, bilginin alındığı kaynak(lar) cümle arasında ya da cümle sonunda verilmek istendiğinde, kaynaktaki isim sayısına göre (Öztürk ve Selli, 2013; Göncü, 2014; Çetin ve ark., 2015) örneğine uygun olacak şekilde kaynak gösterilmelidir.

 1. Metin içinde, ele geçmemiş bir eserdeki bir konudan, başka bir yayından yapılacak aktarmalar şu şekilde gösterilebilir;  “Akın ve arkadaşlarının (1950) bildirdiğine göre, Taner (1945),........olarak belirlemişlerdir” veya  “.......tanımlanmıştır (Özkütük, 1945: Akın ve ark. 1950'den)”.

Metin içinde yer alan ancak ele geçmeyip başka bir kaynaktan alıntı yapılan eserlere (Özkütük ve ark., 1950) “Kaynaklar” bölümünde yer verilmemelidir.

 1. Eser içinde yararlanılan bir kaynak, eser sonunda “Kaynaklar” başlığı altında soyadına göre harf sırasıyla dizilmelidir. Alt satırlar 1 cm içeriden ve tabsız olarak yapılmalı ve kaynaklar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Kitap isimleri ile periyodik yayınlar italik yazılmalıdır. Kaynaklara ilişkin örnek yazım şekilleri aşağıda verilmiştir:

Dergi Makalesi

Gamelin, F. X., Baquet, G., Berthoin, S., Thevenet, D., Nourry, C., Nottin, S., Bosquet, L. (2009) Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent children. Eur J Appl Physiol 105:731-738.

Kitap

Marschner, H. (1995) Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, London.

Kitap Bölümü

Fıratlı, Ç. (1993) Arı yetiştirme: Hayvan Yetiştirme. M. Ertuğrul  (Ed.), 239-270, Bilgi Yayınevi, Ankara.

Online Belge

Cartwright, J. (2007) Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1, Accessed 26 June 2007.

Lisans Üstü Tezler

Trent, J. W. (1975) Experimental acute renal failure. Doktora Tezi (Yüksek Lisans Tezi), University of California.

 1. Grafik, harita, fotoğraf, resim vb., eserde “Şekil x.” olarak adlandırılmalı, fotoğraflar siyah-beyaz ve net olmalıdır. Sayısal değerler ise “Çizelge x.” olarak adlandırılmalıdır. Şekil açıklama yazıları ilgili şeklin altında, çizelge açıklama yazıları ise ilgili çizelgenin hemen üstünde olacak biçimde sekmesiz, 11 punto olarak yazılmalıdır. Şekil ve Çizelge (başlıklarında) açıklama yazılarında ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğer sözcüklerin tüm harfleri küçük harfle yazılmalı; başlık sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmamalıdır. Çizelge içi yazılar tercihe göre 9-11 punto olabilir. Şekil ve çizelgeler ortalı olarak yerleştirilmeli, enleri tek sütunda 7.5 cm’yi, çift sütunda 15.5 cm’yi geçmemelidir.
 2. Makale Yazımında “Uluslararası Birim Sistemine” (SI) uyulmalıdır.

(Ç.Ü. Ziraat Fakültesi’nin 23.02.2017  tarih, 2017-02 sayı ve 04 No’lu Fakülte Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir).

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.